שימוש בשירות מהווה הסכמה לתנאים הבאים: 

 

שימוש בשירות, הצהרות חברה והצהרות משתמש:

 

1. החברה fboomtool מתווכת בין אנשים שרוצים למכור חשבון פייסבוק לבין אנשים שרוצים לקנות חשבון פייסבוק.

2. החברה אינה אחראית לנעילה של חשבונות פייסבוק ו/או חסימות הנגרמות על ידי כמות פעולות אגרסיבית בפייסבוק.

3. החברה אינה אחראית במידה והלקוח פרסם יתר על המידה (בהתאם למדיניות של פייסבוק) והפרופיל שלו נחסם או ננעל לתקופת זמן מסוימת על ידי פייסבוק ו/או לצמיתות.

4. החברה אינה מעודדת ספאם ואינה אחראית לפעולות ספאם של לקוח אשר יגרמו לחסימתו על ידי פייסבוק.

5. החברה אינה אחראית למקרים בהם פייסבוק משביתה את חשבונות הפייסבוק של הלקוח.

6. החברה מאפשרת החלפה פעם אחת של חשבון פייסבוק ללא עלות במידה וננעל/הושבת החשבון, בהתאם לעמידה בתנאי המשתמש אשר נשלחים אל הלקוח לאחר רכישה.

7. חשבון הפייסבוק הנרכש במסגרת השירות, ניתן למשתמש כמות שהוא. אין חשבון הפייסבוק בא במקום כישוריו המקצועיים של הלקוח ו/או האנשים הפועלים מטעמו.  

8. השימוש בחשבון הפייסבוק והביצועים בו וכן התאמתו למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות הלקוח ובפיקוחו בלבד. פייסבום טול אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בחשבון הפייסבוק, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך.

9. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה.

10. אספקת חשבון הפייסבוק יחושב כמבוצע במעמד התשלום, שכן החברה יוצרת במעמד זה חשבון פייסבוק שיועבר לשימוש עבור הלקוח.

11.1. החברה תעניק למשתמש במשך התקופה שעבורה שילם, תמיכה בשימוש.

11.2. מודגש כי טיפול בתקלות אשר נגרמו כתוצאה מטיפול על ידי המשתמש ו/ או מי מטעמו בחשבון הפייסבוק שלא לפי הוראות החברה ו/או כתוצאה מגורמים חיצוניים (כגון קצר חשמלי, שריפה וכיוב') ו/או כתוצאה משינויים ו/או תוספות שבוצעו שלא באמצעות החברה ו/או שלא בהסכמתה ו/או כתוצאה משינויים ה

פוגעים בחשבון הפייסבוק, אינו נכלל בשירותי התמיכה הניתנים במסגרת האמור בסעיף 11.1 לעיל.

12. החברה לא תישא באחריות בקשר עם פרסום שיעשה על ידי חשבונות הפייסבוק ואלו יהיו באחריות המשתמש בלבד.

12.1. החברה אינה אחראית באם חשבונות הפייסבוק מכילים תכנים פוגעניים, אין ביכולתינו לעקוב אחר התכנים שחברה החשבון מעלים ו/או פרסומות.

13. המשתמש פוטר מראש את החברה וכל מי מטעמה של החברה, מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי כל הכרוך ו/או הנובע מהשימוש בחשבונות הפייסבוק ו/או מתוצאות השימוש בחשבונות הפייסבוק, לרבות, כל אחריות בנוגע להתאמה למטרה ספציפית, ולנזקים הנובעים ו/או שעלולים לנבוע.

14. הצדדים מסכימים כי במקרה בו מכל סיבה שהיא תחויב החברה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותה מוגבלת כך שסך הסעדים הכספיים שתיאלץ לשאת בהם לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסכום עלות חשבונות הפייסבוק (להלן: "תקרת האחריות"). למען הסר ספק, מובהר כי תקרת האחריות הינה בגין כל הסעדים הכספיים שהמשתמש עשוי להיות זכאי להם מהחברה והינה תקרת האחריות הסופית והכוללת.

14.1. תקרת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, לרבות כל דבר הקשור לשירות, אי תאימות בין השירות למוצר הנרכש, אחריות או תנאי אחריות חמורה או עוולה אחרת.
14.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעניין תקרת האחריות נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק בפועל ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. תקרת האחריות חלה גם אם סעד זה אינו מפצה את המשתמש לחלוטין בגין האובדן שלו או אינו מספק את מטרתו העיקרית וגם אם החברה ידעה או הייתה אמורה לדעת על האפשרות לנזקים.

15. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבון הפייסבוק שברשותו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
16. המשתמש יהא אחראי לכל שימוש בלתי הולם שיעשה בחשבון הפייסבוק על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו.

17. על אף נקיטת הפעולות הדרושות לאבטחת המידע ושמירה על פרטי המשתמש והמידע המופיע בחשבון הפייסבוק, החברה לא תישא בכל אחריות לזליגת ו/או חשיפת מידע אשר תתבצע בשל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך השימוש בחשבון הפייסבוק.

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות.

19. החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון בכל דרך סבירה לרבות אך לא רק, מסרון, דוא"ל, מכתב, שיחה טלפונית וכיו"ב.

20. ניתן לפנות לשירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית בכל שאלה או בקשת הבהרה בנוגע לחשבון הפייסבוק. החברה רשאית לחסום לקוח אשר מטריד את החברה ולא לענות לפניותיו אף על פי שרכש בעבר את שירותיה. 
21. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו (לפי סמכותם העניינית) תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שבין המשתמש לחברה ו/או כל מחלוקת הקשורה להסכם זה.

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי