שימוש בתוכנה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: 

 

שימוש בתוכנה, הצהרות חברה והצהרות משתמש:

1. חברת fboomtool היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה. 

2. רישיון השימוש יינתן למשתמש תמורת תשלום ובכפוף להרשאה המפורטת בהסכם להלן.

3. התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של הלקוח ו/או האנשים הפועלים מטעמו.  

4. השימוש בתוכנה וביצועיה (שעשויים להשתנות במהלך העדכונים) וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות הלקוח ובפיקוחו בלבד. fboomtool  אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך.  

5. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. 

6. fboomtool  תפעל לתיקון תקלות/שגיאות בנות שחזור במהירות האפשרית או לחילופין תציע דרך לעקיפתן. בכל מקרה, תיקונים ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק ללקוחות הפונים לקבלת העדכון.

7. fboomtool  אינה אחראית לגרסאות windows במחשבי הלקוח ואינה מבצעת בהם שינויים או תיקונים בהתאם לתוכנה. כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת התוכנה או התקנת עדכון לתוכנה. 

8. אספקת התוכנה תיחשב כמבוצעת במעמד התשלום שכן החברה יוצרת במעמד זה רישיון לשימוש עבור הלקוח. 

8.1. הפעלת התוכנה הינה עצמאית על ידי הלקוח דרך סרטוני הדרכה. החברה תעניק תמיכה טכנית אנושית דרך צ'אט וואטסאפ. 
8.2. מודגש כי טיפול בתקלות אשר נגרמו כתוצאה מטיפול על ידי המשתמש ו/ או מי מטעמו בתוכנה או בחומרה שלא לפי הוראות החברה ו/או כתוצאה מגורמים חיצוניים (כגון קצר חשמלי, שריפה וכיוב') ו/או כתוצאה משינויים ו/או תוספות לתוכנה שבוצעו שלא באמצעות החברה ו/או שלא בהסכמתה ו/או כתוצאה מעדכוני מערכות אחרות הפוגעות בתוכנה, אינו נכלל בשירותי התמיכה הניתנים במסגרת האמור בסעיף 8.1 לעיל.

9. החברה לא תישא באחריות בקשר עם פרסום שיעשה על ידי המשתמש בתוכנה ואלו יהיו באחריות המשתמש בלבד.

10. המשתמש פוטר מראש את החברה וכל מי מטעמה של החברה, מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי כל הכרוך ו/או הנובע מהשימוש בתוכנה ו/או מתוצאות השימוש בתוכנה, לרבות, כל אחריות בנוגע להתאמה למטרה ספציפית, ולנזקים הנובעים ו/או שעלולים לנבוע.

11.1. הצדדים מסכימים כי במקרה בו מכל סיבה שהיא תחויב החברה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותה מוגבלת כך שסך הסעדים הכספיים שתיאלץ לשאת בהם לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסכום עלות התוכנה (להלן: "תקרת האחריות"). למען הסר ספק, מובהר כי תקרת האחריות הינה בגין כל הסעדים הכספיים שהמשתמש עשוי להיות זכאי להם מהחברה והינה תקרת האחריות הסופית והכוללת.
11.2. תקרת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, לרבות כל דבר הקשור לשירות, אי תאימות בין השירות לתוכנה, אחריות או תנאי אחריות חמורה או עוולה אחרת.
11.3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעניין תקרת האחריות נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק בפועל ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. תקרת האחריות חלה גם אם סעד זה אינו מפצה את המשתמש לחלוטין בגין האובדן שלו או אינו מספק את מטרתו העיקרית וגם אם החברה ידעה או הייתה אמורה לדעת על האפשרות לנזקים.

12. התוכנה פועלת באופן מקוון בלבד (On-Line) ואינה יכולה לפעול כאשר היא אינה מחוברת לרשת אינטרנט פעילה.

12.1 הגדרות התוכנה הן בשפה האנגלית (English) בלבד. 

12.2 במידה ומותקן firewall ו/או תוכנת אנטי וירוס כלשהו במחשבכם, הדבר יכול למנוע מהתוכנה לתפקד כראוי והחברה אינה אחראית לכך.

13. התוכנה מאפשרת למשתמש לייצא חלק מהמידע שאגור בה על גבי קבצים מסוג Excel והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע בקבצי ה-Excel הינו רק תוכן השדות.

14.  המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ע"פ הסכם זה לאחר ורישיון השימוש בתוכנה אשר ניתן למשתמש במסגרת הסכם זה מיועד למשתמש ולעובדי משרדו בלבד וחל עליו איסור מוחלט להעבירו לאחר.

15. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בתוכנה שברשותו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
16. המשתמש יהא אחראי לכל שימוש בלתי הולם שיעשה בתוכנה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו.

17. על אף נקיטת הפעולות הדרושות לאבטחת המידע ושמירה על פרטי המשתמש והמידע המופיע בתוכנה, החברה לא תישא בכל אחריות לזליגת ו/או חשיפת מידע אשר תתבצע בשל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך השימוש בתוכנה.

18. רישיון התוכנה יחול על מחשב ההתקנה הראשוני בלבד ולא ניתן יהיה להעבירו למחשב אחר. במקרים בהם הלקוח דורש התקנת תוכנה/רישיון מחדש עקב פירמוט/נזק למחשב או כל סיבה אחרת שבאחריות הלקוח, הלקוח מודע כי מדובר ברכישה חדשה ונפרדת ואין אחריות מצד החברה לאישור רישיון במחשב אחר.

19. הלקוח מודע כי השימוש בתוכנה לוואטסאפ כפוף לאלגוריתם של what's app ועליו לעמוד בדרישותיהם והן סים ותיק (מספר סים חדש יחסם).

20. הלקוח מודע כי מכיוון והתוכנה כפופה לאלגוריתם של what's app, הסים עלול להיחסם במידה ויקבל דיווחים וחסימות על ידי משתמשים אליהם נשלחו הודעות היות ו what's app מתייחס לשולח (להלן הלקוח) אל כספאם.

20.1. הלקוח מודע כי מכיוון והתוכנה כפופה לאלגוריתם של what's app, הסים עלול להיחסם במידה ויעבור על תנאי השימוש ו/או המדיניות ו/או התנאים של what's app.

20.2. הלקוח מודע כי ייתכן שבשל הבדלי גרסאות, לא יישלחו הודעות ראשונות המכילות כפתורים ו/או קבצים בהתאם להחלטתה של חברת אייפון העולמית.

21. הלקוח מודע כי חלים עליו חוקי הספאם מתיקון לסעיף 30א' לחוק התקשורת, התשס"ח–2008 ולחברה אין כל צד לנעשה בשימוש התוכנה מצד הלקוח.

22.הלקוח מודע כי השימוש במערכת ייעשה דרך קבצי אקסל מוגדרים לפי פורמט text ms-dos וכי לא כל קובץ ניתן לשימוש בתוכנה.

23. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות.

24. החברה רשאית, לשנות את תנאי רישיון השימוש או לבטל את חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית ובכל עת. במקרה זה תנאי רישיון השימוש שלאחר ביצוע השינוי יחולו על המשתמש 24 שעות לאחר פרסומם.
25. הלקוח מודע כי מכיוון והתוכנה עובדת על אלגוריתם של what's app העולמית ייתכנו עדכוני גרסאות, החברה תפעל לעדכון גרסאות בהתאם ללא כל התחייבות לעדכוני הגרסה או לפרק הזמן עבור אספקת עדכוני גרסאות אלה ללקוח.

26. בכל מקרה בו התוכנה חסומה במחשב בעקבות מקורות חיבור שונים ו/או מקור אינטרנט ו/או אנטי וירוס ו/או vpn או חומרה מסוג אחר במחשב הלקוח, הפעלת התוכנה הינה באחריות הלקוח בלבד. החברה לא תסייע בעדכון/הסרת אנטי וירוס או חומרי מחשב אחרים המונעים מהתוכנה לפעול באופן תקין וכן לא יבוצע בגין כך החזר כספי שכן מספר הרישיון והתקנת המערכת כבר בידי הלקוח.

27. להתקנת התוכנה נדרשת תוכנה לחילוץ קבצים מסוג winrar/winzip והם באחריות הלקוח בלבד.

28. הפעלת מסך ההודעות בתוכנה תלוי בגרסת google chrome עדכני אשר עדכונו באחריות הלקוח בלבד. החברה לא תסייע בהתקנת או עדכון google chrome. ייתכן כי עבור עדכון תוכנה הלקוח יצטרך להסיר ולהתקין מחדש google chrome.

29. קניין רוחני

29.1 הזכויות בתוכנה לרבות בתכנים המופיעים בה שייכות לחברה ו/או לצדדים שלישים אשר נתנו רישיון שימוש לחברה. התוכנה מכילה חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
29.2 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי התוכנה וכל הזכויות בה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, על כל גרסאותיה ו/או מהדורותיה הקיימות כיום וכפי שתהיינה מעת לעת לרבות ובמיוחד גרסאות חדשות ו/או משודרגות שלה ועל כל העתקיה, על החומרים המצורפים לה ו/או שיצורפו לה, הינה ותישאר בבעלות מלאה ובלעדית של החברה.
29.3. הרישיון המוענק על ידי הסכם זה מקנה למשתמש הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה, אשר אינו מהווה הסכם מכר(SALE)של התוכנה המקורית ו/או קוד התוכנה.
29.4. חל על המשתמש ו/או על כל אדם אחר איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להשאיל ו/או למסור ו/או לשנות ו/או לסחור להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהתוכנה ו/או חלקים ממנה לרבות מהתכנים המופיעים בה. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של החברה וכן שלא להפר את תנאי השימוש בתוכנה זו.

30. שונות

30.1. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.
30.2. אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי רישיון השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
30.3. תנאי רישיון השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה בתוכנה ובאתר האינטרנט.
31. החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון בכל דרך סבירה לרבות אך לא רק, מסרון, דוא"ל, מכתב, שיחה טלפונית וכיו"ב.

32. ניתן לפנות לשירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית בכל שאלה או בקשת הבהרה בנוגע לתוכנה. החברה רשאית לחסום לקוח אשר מטריד את החברה ולא לענות לפניותיו אף על פי שרכש בעבר את התוכנה. 
33. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו (לפי סמכותם העניינית) תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שבין המשתמש לחברה ו/או כל מחלוקת הקשורה להסכם זה.

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי