חברים יקרים,

בתקופה האחרונה נחשפנו לממדים המדאיגים של זיהום נחל לכיש וחופיה של העיר אשדוד, וזאת לאחר השקעות בסכומי עתק בניקוי הנחל ושימורו על ידי עירית אשדוד.

מנתונים אשר התקבלו מעירית אשדוד עולה, כי בין התאריכים 22 דצמבר 2018 ועד 09 ינואר 2019 הוזרמו ליובל של נחל לכיש ככל הנראה מאות אלפי קוב של קולחין מזוהמים, ממתקנים המצויים באחריות מועצה אזורית באר טוביה.

הקולחין המזוהמים התנקזו לנחל לכיש ומשם לים, תוך יצירת זיהום חמור אשר חייב את סגירת כל החופים מהשובר ועד לחוף הקשתות כולל.

אם לא די בכך, ביום 16 ינואר 2019 חודשה הזרמת הקולחים ליובלו של נחל לכיש, הפעם מדובר בקולחין שהוזרמו ישר ממט"ש תימורים. מדובר בזיהום חמור ביותר של שפכים.

הזרמת הקולחין בוצעה ללא כל היתר ומבלי שניתן לכך כל אישור וככך הינה בניגוד גמור ותוך כדי ביצוע עבירה על החוק.

מנתונים אשר הובאו לידיעתנו, הוגשו בקשות לקבלת היתרים להזרמת שפכים או קולחין לנחל לכיש בכמות העולה פי 8 מכמות המים המצויה בנחל כיום!!!! חייבים למנוע זאת.

הזרמת השפכים/ קולחין לנחל לכיש ומשם לים גרמה לסיכון בריאותי לגולשים, קייטנים, צוללנים דייגים, ילדים עם צרכים מיוחדים העושים פעילות ימית ולכל אלו הלוקחים חלק בפעילות ספורט ימית.

הזרמת השפכים זיהמה לנו את הים, גרמה לפגיעה חמורה בבעלי החיים בנחל ובים והרסה שנים של טיפול ותחזוקה של הנחל.

לנו הגולשים, דייגים, צוללנים, קיאקיסטים, סאפיסטיים, קייטנים, וכל העוסקים בכל ספורט ימי, שוחרי ים טבע וסביבה, וכל אזרח זכאים לקבל פיצוי בגין הנזקים הכבדים שמועצה אזורית באר טוביה ואחרים גרמו לנחל, לים ולנו.

אנו קוראים לכם להצטרף אלינו להגשת תביעה אישית כנגד אותם גורמים. אנו מעוניינים לגרום להם לשלם כמה שיותר ומעבר לכך לעתור ולקבל צו מניעה אשר יאסור על הזרמת שפכים נוספים לנחל ולים.

הצטרפות לתביעה אינה כרוכה בתשלום, עורכי הדין אשר מרכזים את ההליכים ואשר ייצגו בתביעה שתוגש, בהיותם גולשים ושוחרי טבע וסביבה, יעבדו בהתנדבות מלאה מתוך הכרה בצורך ובהכרח לשים קץ למטרדים חמורים אלו, אשר אינם מתקבלים על הדעת.

 

הצטרפו אלינו וצרפו את כל מי שאתם מכירים. ביחד נשים קץ לזיהום. 

יפוי כח

 

אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנים בזה את טדי מנשה עו"ד ו/או כל עו"ד ממשרד ט. מנשה ושות' עורכי דין  ו/או כל עו"ד אשר ימונה על  ידו כל אחד מהם לחוד, למטרת הגשת תביעה כנגד מועצה אזורית באר טוביה, ו/או ראש המועצה האזורית באר טוביה ואחרים בגין זיהום נחל לכיש וחוף ימה של אשדוד להיות בא כוחנו לעשות בשמנו עבורנו ובמקומנו את הדברים הבאים וכל אחד מהם:

 

מבלי לגרוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו ב"כ רשאים לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן אות מקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל ולכל הנובע ממנו כדלקמן:

 

1.לחתום ולהגיש בשמי כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, דיון נוסף, השגה, ערער, תובענה, או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל.

 

2.לייצגני ולהופיע בשמי ובמקומי בקשר לכל הפעולות הנ"ל בפני כל בית משפט, רשויות ממשלתיות, עיריות, מועצות מקומיות ו/או כל רשות אחרת, עד לערכאתם העליונה ככל הדברים נוגעים ו/או קשורים לעניין הנ"ל.

 

3.לנקוט בכל הפעולות הכרוכות בייצוג האמור והמותרות על פי סדרי הדין הקיימים ו/או כאלו אשר יהיו קיימים בעתיד, ובכללם הזמנת עדים ו/או מינוי מומחים והכל על פי הדין אשר יחול וכפי שב"כ ימצא לנכון.

 

4.למסור כל עניין הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררות כפי שב"כ ימצא לנכון.

 

5.להתפשר בכל עניין הנוגע ו/או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של ב"כ ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט או מחוצה לו.

 

6.להוציא לפועל כל פסק דין ו/או החלטה ו/או צו, לדרוש צווי מכירה ו/או פקודות מאסר ונקוט בכל הפעולות המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו.

 

7.לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר ב"כ ימצא לנכון בכל עניין הנובע ו/או הנוגע לעניין הנ"ל.

 

8.לגבות את סכום התביעה ו/או כל סכום אחר בכל עניין מן העניינים הנ"ל, לרבות הוצאות בית משפט ושכ"ט עו"ד.

 

9.כל אחד מבאי כוחני הנ"ל רשאי להעביר הסמכויות הניתנות ביפוי הכח הזה כולן או מקצתן לאחר ו/או לפטר כל אדם שימונה כנ"ל על ידו ולמנות אחר תחתיו ואנו מסכימים למעשים של כל אחד מבאי כוחנו לפי יפוי כח זה או כל מי שיתמנה על ידם ושנעשו בתוקף יפוי כח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות אישית כלפינו בקשר למעשים כנ"ל וכל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כחנו כנ"ל יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו ואנו נותנים הסכמתנו מראש לכל מעשים כנ"ל ומאשרים מראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו כאילו המעשה נעשה אישית על ידינו.

.

10. במקרה שיפוי כח זה נחתם ע"י יחיד, הוא ייקרא בלשון יחיד.

 

נא למלא שדה זה במידה וממלא השאלון הוא קטין מתחת לגיל 18
נא למלא שדה זה במידה וממלא השאלון הוא קטין מתחת לגיל 18
נא ציינו את כתובת מגוריכם המלאה כולל שם רחוב, מספר בית ודירה
הקלידו את שמכם, במקרה של קטין מתחת לגיל 18, נא לרשום את שם ההורים
ימולא ע"י המייצגים לאחר מילוי הפרטים
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות